Mail ons

Begeleiding en ondersteuning

De Boog
Buizerdweg 17
7331 JD Apeldoorn
T  055 - 542 31 93
E info@cso-deboog.nl

Begeleiding en ondersteuning

In De Boog besteden we veel aandacht aan de begeleiding van uw zoon of dochter. Hiervoor hebben we de volgende mogelijkheden. 
 
Individuele gesprekken
Soms heeft een leerling voor een korte periode extra begeleiding nodig. Naast de maandelijkse coachingsgesprekken met de mentor zijn er dan gesprekken met de leerlingbegeleider of maatschappelijk werker mogelijk.
 
Logopedie
Aan de school is een logopedist verbonden. Alle nieuwe leerlingen krijgen een logopedisch onderzoek. De logopedist kijkt naar uitspraak, communicatie en taal. Wie dat nodig heeft kan extra hulp krijgen. Ook leerlingen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, krijgen individuele hulp. Dit vindt allemaal plaats onder schooltijd.
 
Groep voor leeszwakke kinderen
Leerlingen met een laag leesniveau komen enkele keren per week bij elkaar voor begeleiding bij het lezen. Doormiddel van het zogenaamde 'Ralfi-lezen' of het 'sleep-lezen' worden deze leerlingen extra getraind in het technisch lezen. Daarnaast gebruiken deze leerlingen tijdens de AVO-lessen een ondersteunend computerprogramma om de teksten in de lesboeken aan hen voor te lezen. Op deze manier worden zij ondersteund bij het lezen en kunnen zij de les goed volgen.
 
Examentraining voor het IVIO-examen
Leerlingen met een hoog niveau worden voorbereid op een IVIO-examen niveau 1, 2 of 3 voor de vakken Nederlands, Engels en/of Rekenen/wiskunde. Deze examens zijn volgens de Kwalificatiestructuur Educatie (KSE), (dit sluit aan bij de indeling in de opleidingniveaus die voor heel de EU gelden). Aan het begin van het schooljaar bepalen we aan de hand van de toetsgegevens welke leerlingen mogelijk in staat zijn om een IVIO-examen te halen. Komt uw kind hiervoor in aanmerking dan zullen we dit uiteraard uitgebreid met u en uw zoon/dochter bespreken.
 
Leerlingbesprekingen
Alle leerlingen worden maandelijks besproken. In een klein team bespreken we de resultaten bij de verschillende vakken, het gedrag van de leerling en hoe hij/zij als persoon functioneert. Eventueel maken we afspraken voor een andere benadering of extra hulp. Zo nodig neemt de mentor daarna contact op met de ouders.
 
Mentor
Alle leerlingen in de onderbouw hebben een mentor. Bij haar of hem kan de leerling altijd terecht met vragen of problemen. Maar ook u als ouder kan met uw vragen/opmerkingen bij de mentor terecht.
De mentor heeft geregeld (± 1 x per maand) een voortgangsgesprek met uw zoon of dochter; dat gesprek vindt plaats na schooltijd. Hiervoor wordt van tevoren een afspraak gemaakt.
 
Trajectbegeleider
Elke leerling in de bovenbouw heeft een trajectbegeleider, die de stage verzorgt. De trajectbegeleider is ook de mentor van de leerling. In deze periode is de stage eigenlijk het belangrijkste onderdeel van de school. Dit is immers de belangrijkste stap tussen school en werk. De trajectbegeleider overlegt met leerling, ouders, stagebedrijf en zo nodig ook met het jongerenloket van de Gemeente Apeldoorn, UWV of andere instanties. Hij/zij adviseert en probeert de juiste weg te vinden naar werk dat het beste bij deze leerling past.
 
Adviesteam leerlingenzorg
Aan de school zijn een psycholoog, een maatschappelijk werker en een schoolarts verbonden. Zij vormen samen met de directeur, de adjunct directeur en de AVO-coördinator het adviesteam leerlingenondersteuning. Als er problemen zijn met een leerling kijkt dit team naar mogelijke oorzaken. Zo nodig vinden er nadere onderzoeken of toetsen plaats. Samen zoeken we naar oplossingen om de leerling, de leerkracht(en) of de ouders te helpen en ondersteunen.
 
Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij als school kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit document kunt u hier downloaden:  SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan